Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Radulovic Attila egyéni vállalkozó és Radutron Bt. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.radu.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: Radulovic Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Statisztikai számjel: 64885252-6201-231-06

Adószám: 64885252-1-26

Bankszámlaszám (IBAN): HU93 12067204 – 00229886 – 00100002

Swift/BIC kód: UBRTHUHBXXX

Email cím: info@radu.hu

Telefonszám: +36-62-202-372

illetve

Név: Radutron Bt.

Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Cégjegyzék szám: 06-06-016996

Statisztikai számjel:  26500160-6201-117-06

Adószám: 26500160-1-06

E-mail cím: info@radutron.hu

Bankszámlaszám (IBAN): HU75 12067008-01653891-00100006

Swift/BIC kód: UBRTHUHBXXX

Telefonszám: +36-62-202-372

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató Metatrader 4 startégiai robotokat, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Megrendelővel (a továbbiakban: „Megrendelő”).

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében Metatrader 4 stratégiai robot elkészítésével és a rendelkezésre bocsátásával. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Radulovic Attila egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online kereskedéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, megrendelő űrlapon keresztül vagy e-mailben elküldött megrendelés formájában jön létre az árajánlat adó e-mailben meghatározott tartalommal és áron.

Kész kereskedési programokat a Megrendelő kizárólag előzetes tájékoztatás és kockázati tájékoztatás elfogadása után vásárolhat.

A Megrendelő a Szolgáltató kereskedési klubjának tagja kizárólag előzetes tájékoztatás és kockázati tájékoztatás elfogadása után lehet, havi díjfizetés ellenében.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által elküldött e-mailes megrendelés esetén jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A szolgáltatás díja

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az árajánlatban meghatározott díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

 1. A megbízási díj teljesítése

A vásárlás / előfizetés során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt., (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

„A vásárló elfogadja, hogy az üzemeltetett cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt bármely,  a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”

 1. Számlázás

A megbízási díj átutalását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz.

Bankkártyás fizetés esetén a számla kiállítása 24 órán belül kiállításra kerül, és azt a felhasználó e-mailben kapja meg, vagy a honlap zárt felületén, saját felhasználó fiókján belül éri el.

A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@radu.hu email címre elküldve kezdeményezheti.

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 1. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja a megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.radu.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@radu.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Petrik Sándor

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, PF: 1096.

Telefonszám: +36 62 680 530

Telefax: +36 62 680 531

E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont): hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00 pénteken 8.00 – 13.30

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.radu.hu/aszf weboldalon.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Radulovic Attila egyéni vállalkozó

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Adatvédelmi nyilatkozat – Radulovic Attila egyéni vállalkozó (radu.hu)

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Radulovic Attila egyéni vállalkozó (Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.; Adószám: 64885252-1-26) által a www.radu.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Radulovic Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Telefonszám: +36-62-202-372

Email cím: info@radu.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101309/2016.

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Telefonszám

Email cím

3.2) Előfizetés és vásárlás során a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

3.3) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.radu.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.radu.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hírlevéllistáról való leiratkozásig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A www.radu.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

SalesAutopilot Kft. (automatizált marketing, hírlevél)

1089 Budapest, Golgota utca 3.

Adószám: 25743500-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-286773

Barion Payment Zrt. (online bankkártyás fizetés)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25353192-2-43

Cégjegyzék szám: 01-10-048552

KBOSS.hu Kft. (online számlázás)

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-303201

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Email: info@radu.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.radu.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Az adatvédelmi nyilatkozat ide kattintva tölthető le docx formátumban.

Adatvédelmi nyilatkozat – Radutron Betéti Társaság (radu.hu)

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Radutron Bt. (Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.; Adószám: 26500160-1-06) által a www.radu.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Radutron Bt.

Cégjegyzék szám: 06-06-016996

Adószám: 26500160-1-06

E-mail cím: info@radutron.hu

Név: Radulovic Attila egyéni vállalkozó

Székhely: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Telefonszám: +36-62-202-372

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Telefonszám

Email cím

3.2) Előfizetés és vásárlás során a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

3.3) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.radu.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.radu.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hírlevéllistáról való leiratkozásig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A www.radu.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

SalesAutopilot Kft. (automatizált marketing, hírlevél)

1089 Budapest, Golgota utca 3.

Adószám: 25743500-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-286773

Barion Payment Zrt. (online bankkártyás fizetés)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adószám: 25353192-2-43

Cégjegyzék szám: 01-10-048552

KBOSS.hu Kft. (online számlázás)

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-303201

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 6725 Szeged, Martonosi utca 5.

Email: info@radu.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.radu.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Az adatvédelmi nyilatkozat ide kattintva tölthető le docx formátumban.